Tjänster

Huvudverksamheten är främst projektledningsstöd genom besiktningar och tekniskt konsultation inom byggbranschen i allmänhet och anläggningssektorn i synnerhet.
Tjänster som jag genom mitt företag kan bidra med är bland annat olika former av:

Entreprenadbesiktning

  • Som av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, SBR, Godkänd besiktningsman besiktar jag anläggningsentreprenader avseende sten- mark- och finplaneringsarbeten, ledningsanläggningar för VA, trafikutrustningar samt väguppbyggnader inklusive beläggning. Givetvis granskas även relationshandlingar och slutdokumentation.

Mängdreglering

  • Mängdberäkningar och -avstämningar, sammanställningar och redovisningar som underlag inför ekonomiska regleringar och prognosarbeten.

Projektering

  • Granskning av förfrågningshandlingars samstämmighet, kvalitet och tydlighet innan utskick för upphandling.
  • I projekteringen utreda och eventuellt upprätta alternativa konstruktions- och produktionslösningar med ekonomiska jämförelser.

Byggmätning/lantmäteri

  • Inmätning och upprättande av projekteringsunderlag.